Paestum a Salerno

Paestum

Neapolský humanista Pietro Summonte v roce 1524 napsal: „V Paestu, neboli Poseidóniá, zničeném městě, jsou hradby neporušeny, z větší části včetně věží, uvnitř se nacházejí tři dórské chrámy z živce a velkých kvádrů travertinu…“ Tímto datem se starověké město Paestum znovu dostalo do ohniska zájmu učenců. Paestum se brzy stalo povinnou zastávkou na cestách umělců i intelektuálů a osobností jako Johann Wolfgang Goethe, Antonio Canova nebo Giovani Battista Piranesi byly uchváceny působivostí a prostotou dórského stylu zmíněných chrámů. Oblast Paesta, dříve nazývaného Poseidonia, byla osídlena již v prehistorickém období. Vlastní Paestum bylo založeno v 6. století před naším letopočtem skupinou řeckých kolonistů z města Sybaris, které leželo dále na jihu v Tarentském zálivu. Poseidónie se brzy začala rozvíjet a nabývat na významu. Stala se ekonomickým, politickým a kulturním centrem oblasti. Dokazuje to velký urbanistický rozvoj a také výstavba náboženských a správních budov. Když město získali pod svou nadvládu Lukánové ve 4. století před naším letopočtem, přejmenovali je na Paestum. Ve 4. století před naším letopočtem do této části jižní Itálie dorazili Římané a rozšířili i do Paesta svou vládu. V Paestu byly postaveny další chrámy, lázně, forum. Do 3. – 4. století našeho letopočtu zůstalo Paestum kvetoucím centrem. Úpadek Paesta přišel společně s historicko-politickým pádem Římské říše, ale také k němu přispěla ta okolnost, že se oblast začala stávat bažinatou a obyvatelé byli nuceni se stěhovat do vyšších horských oblastí. Zkázu Paesta pak dovršili vpády barbarů. Paestum bylo během řeckého období obehnáno hradbami z vápencových bloků, které byly chráněny vnějším příkopem. Paestum si budete moci více zažít, vyberete-li si poznávací zájezd do Itálie.

Chrámy stojí v posvátném okrsku. V syté zeleni Paesta stojí bloky kamenných trosek staveb a nad nimi se zvedá veliký chrám označovaný tradičně jménem Poseidónovým, hned vedle stojí Bazilika a asi 500 metrů odtud je svatyně bohyně Ceres. Nejstarší stavbou v Paestu je tzv. chrám Héry 1, který je také označován jako bazilika. Stavba je typická archaická. Chrám byl postaven v polovině 6. století. Chrám má archaické dórské sloupy jihoitalského stylu. V průčelí se nachází 9 sloupů, na dlouhé straně je sloupů 18. Rozměry chrámu jsou 25 x 50 metrů. Dalším příkladem archaické architektury je Poseidónův chrám. Byl postavený kolem roku 450 před naším letopočtem. Chrám je obklopen sloupy ze všech stran. V průčelí jich je 6 a na dlouhé straně 14. Paestum Rovněž chrám Ceres pochází z archaického období asi z roku 510 před naším letopočtem. Chrám má v průčelí 6 sloupů, na dlouhé straně 13 sloupů. Před stavbou je na soklu votivní sloup a obětní oltáře. Uvnitř chrámu byly objeveny raně křesťanské hroby. Veřejné budovy Paesta pocházejí především z římského období: sektor s městským amfiteátrem z 1 století před naším letopočtem – 1. století našeho letopočtu, velká veřejná budova Comitium, kde se konala shromáždění a volili se městští zástupci, Curie, která byla sídlem senátu a Capitolium. Všechny tyto budovy stály v oblasti fora. Kolem carda, hlavní ulice, která protínala střed města ve směru ze severu na jih, byla objevena řada budov a oblast kolem fora, která se nacházela na křižovatce karda a dekumanu. Kolem fora, dlouhého 150 metrů a 50 metrů širokého, stála celá řada veřejných budov, které byly náboženským, politickým a ekonomickým centrem města. Byly zde chrámy, kurie, kde se scházeli senátoři, lázně, obchody. Začínala zde také Via Sacra, Posvátná cesta, podél níž stály nejdůležitější náboženské stavby ve městě a procházela tudy procesí.

Salerno je jedním z pěti okresních měst oblasti Kampánie. Nachází se v severní části Salernské zátoky, která se na jihu otevírá do úrodné roviny Sele. Město založili Řekové, pak patřilo Etruskům a nakonec Římanům. Po invazích barbarů přešlo pod nadvládu Langobardů, kteří jej zahrnuli do Vévodství Benevento. V 11. století bylo dobyto Robertem Guiscardem a přešlo pod vládu Normanů. Tehdy Salerno zvýšilo svou prestiž, ekonomii a kulturu. Stalo se totiž hlavním městem království a byl zde postaven krásný Dóm. Pak se tady vystřídala vláda Švábského, Aragonského a Bourbonského rodu. Umělecky nejvýznamnější stavbou v Salernu je Dóm. Je zasvěcen sv. Matoušovi, jehož pozůstatky sem byly přeneseny v roce 954 a umístěny v podzemní kryptě. Jeho stavba pochází z doby vlády Normanů, kteří si město zvolili za hlavní město svého království. Dóm byl postaven v první polovině 11. století za vlády Roberta Guiscarda. Castello di Areci byl postaven Lombardským vévodou z Beneventa na zbytcích byzantské pevnosti. Poslední stavební úpravy provedli v 16. století Španělé. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Itálie.